ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
28 กันยายน 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด
14 กันยายน 2022
มูลนิธิตะวันฉายฯ "มอบโอกาสวาดฝัน สร้างสรรค์รอยยิ้ม"ด้วยโครงการค่ายตะวันฉายครั้งที่10 ภายใต้การสนับสนุนจาก อบจ.ขอนแก่น
9 กันยายน 2022
50 Years MDKKU: Moving forward
7 กันยายน 2022
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 "50 ปี แห่งการก่อตั้งเพื่อประชาชนชาวไทย"
26 สิงหาคม 2022
คลังเลือดกลางมอบรางวัลประกวดอัตลักษณ์คลังเลือด ประจำปี2565
24 สิงหาคม 2022
การุณรักษ์ ประชุมนานาชาติ เพิ่มพูนความรู้ แพทย์ พยาบาล
30 กันยายน 2022
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มข. ริเริ่ม โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
26 สิงหาคม 2022
ฟรีหนังสือ"นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม" โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
25 พฤษภาคม 2022
วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.
8 มีนาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
4 ตุลาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณพื้นที่ภายในร้านกาแฟในสวนชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2022
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณพื้นที่ลานจอดรถ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 กันยายน 2022
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ภายใน (ร้านกาแฟในสวน ชั้น2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 กันยายน 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการ บริเวณพื้นที่อาคารปรีคลินิกห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์
3 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการ พื้นที่โรงอาหารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1
3 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการ บริเวณพื้นที่อาคารปรีคลินิกห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ