ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
16 สิงหาคม 2022
50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งต่อบ้านของเราให้เป็นเลิศเพื่อประชาชน
8 สิงหาคม 2022
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564
27 กรกฎาคม 2022
ก้าวสู่ 50 ปี แพทย์ มข. เจ้าภาพ UHosNet ครั้งที่ 77
27 กรกฎาคม 2022
ประชุมแพทย์ 3 สถาบัน Let's go together
27 กรกฎาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดงาน“สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา”
30 มิถุนายน 2022
วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
25 พฤษภาคม 2022
วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.
8 มีนาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
26 มกราคม 2022
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
3 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการ พื้นที่โรงอาหารหอพักนักศึกษาแพทย์ 1
3 สิงหาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการ บริเวณพื้นที่อาคารปรีคลินิกห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์
20 กรกฎาคม 2022
แพทย์ มข. จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ วันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี2565
18 กรกฎาคม 2022
5 นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021
12 กรกฎาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษาแพทย์1
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ