Skip to content

ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
การประชุมวิชาการประจำปี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำ ปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหัวข้อเรื่อง การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ อนุสิทธิบัตร
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์
อธิบดีอัยการภาค 4 มอบเงินช่วยเหลือ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
MDKKU service @CentralPlaza Khonkaen พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

การศึกษา

ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

ผลงานวิจัยล่าสุดของเรา

นวัตกรรมทางการแพทย์

นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข การวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์นับเป็นพันธกิจสำาคัญอีก ประการของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการ แพทย์สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

เยี่ยมชมคลังข้อมูลผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ของนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลงานวิจัย

นักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สร้างผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลด้านการ วิจัยอันน่าภาคภูมิใจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ