ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
30 มิถุนายน 2022
วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7
24 มิถุนายน 2022
ปฐมนิเทศ นักศึกษแพทย์ MED 50
13 มิถุนายน 2022
ค่ายอาสาสู่สังคม
10 มิถุนายน 2022
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Education Informatics System
2 มิถุนายน 2022
MOU พัฒนาระบบเทเลเฮลท์ และระบบติดตามผู้ป่วยที่บ้าน
2 มิถุนายน 2022
องค์การอนามัยโลก เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน รพ.ศรีนครินทร์
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
25 พฤษภาคม 2022
วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.
8 มีนาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
26 มกราคม 2022
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
22 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณโรงอาหารหอพักนักศึกษาแพทย์1
22 มิถุนายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้า บริเวณพื้นที่อาคารปรีคลินิก(ห้องสมุด)
6 มิถุนายน 2022
Big Cleaning Day
2 มิถุนายน 2022
ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1
2 มิถุนายน 2022
ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์
2 มิถุนายน 2022
ประกาศขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำเนินกิจการร้านค้าโรงอาหารหอพักคณะแพทย์1
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ