ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2022
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
1 ธันวาคม 2022
สรพ.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S)
1 ธันวาคม 2022
เปิดแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ฮักกัน Reunion 2022
29 พฤศจิกายน 2022
คณะแพทยศาสตร์ ร่วมรำบวงสรวงเมืองขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2022
MDKKU-Lift คว้าที่ 2 KKU SHOW & SHARE 2022
9 พฤศจิกายน 2022
คณะแพทยศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่สร้างสรรค์ และชมเชยขบวนแห่
30 กันยายน 2022
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ คณะแพทยศาสตร์ มข. ริเริ่ม โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
26 สิงหาคม 2022
ฟรีหนังสือ"นวัตกรรมงานบริการพยาธิวิทยาเพื่อการรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม" โดย รศ.พญ.สุพินดา คูณมี
10 มิถุนายน 2022
คู่มือคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
25 พฤษภาคม 2022
วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.
8 มีนาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2022
“ศรีนครินทร์มินิมาราธอน ประจำปี 2566”
11 พฤศจิกายน 2022
คณะแพทยศาสตร์ ยินดีกับผู้ได้รับรางวัล KKU SHOW and SHARE 2022
12 ตุลาคม 2022
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก บริเวณทางเดินกลางระหว่างหน่วยอาคารสถานที่ ถึงหน้างานคลัง คณะแพทยศาสตร์
12 ตุลาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ข้าดำเนินการ บริเวณพื้นที่ภายในร้านกาแฟในสวนชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ตุลาคม 2022
ไผ่ –เบลล์ 2 ศิลปินกับภาระกิจรับบริจาคเงินสมทบมูลนิธิวันศรีนครินทร์
4 ตุลาคม 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการร้านค้าบริเวณพื้นที่ภายในร้านกาแฟในสวนชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ