ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2024
ความสำเร็จในการรักษาโรคหนังแข็ง ด้วยวิธีปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด รายแรกของภาคอีสาน โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 กุมภาพันธ์ 2024
นักวิจัย มข.พัฒนาระบบ BiTNet แพลตฟอร์ม AI ตัวแรกของโลกเพื่อการวิเคราะห์ความผิดปกติภาพถ่ายอัลตราซาวน์ในช่องท้องส่วนบนและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี
13 มกราคม 2024
คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเอาใจเด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
27 พฤศจิกายน 2023
กฐินสามัคคีคณะแพทยศาสตร์ ยอดปัจจัย ร่วม 2 ล้าน ทอดถวายวัดป่าประชาเจริญธรรม
22 พฤศจิกายน 2023
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ มข.
17 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ ผนึกคณะวิศกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมและวิสาหกิจ ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์และสังคม
26 มกราคม 2024
งานบริหารจัดการและการบริการอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคณะแพทยศาสตร์
15 มกราคม 2024
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม “Exploring Synergies Kick-off Meeting for the Thailand German Academic Network Project”
24 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเพิ่มพูนทักษะ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็ก สตรีและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง”
9 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx
3 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท ในโอกาสได้รับรางวัล Best Poster Award งานประชุมวิชาการระดับโลก
20 ตุลาคม 2023
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทย์ มข. สุดเจ๋งคว้า double degree program จากประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น
9 กุมภาพันธ์ 2024
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจเข้าให้บริการรถขายอาหาร FOOD TRUCK อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 มกราคม 2024
คณะแพทยศาสตร์ จัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2567
14 ธันวาคม 2023
เปิดกีฬาแพทยศาสตร์สัมพันธ์ ฮักกัน Reunion 2023
12 ธันวาคม 2023
ประกาศเชิญชวนบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าในโครงการ จำหน่ายสินค้าราคาถูกประจำเดือน (บริเวณทางเดินกลาง ชั้น2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 พฤศจิกายน 2023
คณะแพทยศาสตร์ เตือน “เพศสัมพันธ์ปลอดภัย”ช่วงเทศกาลลอยกระทง
10 พฤศจิกายน 2023
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2565
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ