ข่าวและกิจกรรม

ข่าว กิจกรรม ประกาศ และสื่อประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์
12 พฤษภาคม 2022
วันพยาบาลสากลประจำปี2565 Nurse : A Voice to Lead Nursing The World to Health
11 พฤษภาคม 2022
SMC โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เปิดคลินิกกุมารเวชกรรม บริการครบในที่เดียว
22 มีนาคม 2022
มิน พีชญา นางเอกดัง มอบ 1 ล้าน สร้างศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ
15 มีนาคม 2022
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร
3 มีนาคม 2022
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
6 มกราคม 2022
แพทย์ มข. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมประกาศผลรางวัลการพัฒนาการจัดเก็บชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านมขนาดใหญ่
8 มีนาคม 2022
โรงพยาบาลศรีนครินทรได้รับประกาศนียบัตร โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ประจำปี 2565
8 กุมภาพันธ์ 2022
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2022
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
26 มกราคม 2022
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2
19 มกราคม 2022
MDKKU Service @ชั้น G Central Plaza Khon Kaen หน่วยบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์
17 พฤศจิกายน 2021
ACRO จัดรสัมมนาวิชาการเรื่อง “Business Model & Technology Evaluation for Research Grants”
12 พฤษภาคม 2022
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 เมษายน 2022
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าดำเนินการให้บริการรถขายอาหาร(Food Truck) อาคาร สว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 เมษายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินกิจการร้านค้าบริเวณพื้นที่ข้างห้องตรวจกุมารและเวชกรรม
11 เมษายน 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเข้าดำเนินการกิจการ พื้นที่ลานจอดรถอาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 1
23 มีนาคม 2022
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำเนินกิจการร้านค้า บริเวณ ข้างห้องตรวจกุมารและเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
23 มีนาคม 2022
ประกาศผลการคัดเลือก ผู้เข้าดำเนินกิจการบริเวณพื้นที่ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์ด้านการเรียนการสอน วิชาการและหลักสูตร รวมทั้งภาควิชาต่างๆ ภายในคณะ

ภาควิชา

คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยภาควิชาด้านปรีคลินิก 9 สาขา และคลินิก 13 สาขา

วิชาการและหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยงานด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ รวม ถึงหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรเวชนิทัศน์

กิจการนักศึกษา

มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรม ดูแลสวัสดิการของนักศึกษา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิต

การวิจัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำาระดับโลก
0 +
นักวิจัย
0 +
ผลงานวิจัย
0 +
รางวัลงานวิจัย

เกี่ยวกับงานวิจัยของเรา

บริการทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความภาคภูมิใจของเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตและบ่มเพาะบุคลากรด้านการแพทย์
ที่ออกไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ