Skip to content

การประชุมวิชาการประจำปี คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำ ปี 2562

การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2562

นวัตกรรมและการพลิกโฉมเทคโนโลยีทางแพทยศาสตรศึกษาและการบริการทางการแพทย์

ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตาราง Pre-Congress วันที่ 6 สิงหาคม 2562
Congress วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-363-437
โทรสาร 0-4336-3432
อีเมล md047@kku.ac.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email