Skip to content

ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตา ความในใจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
Video 1: ความในใจจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564
 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email