Skip to content

ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตา ความในใจผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

มุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564
Video 1: ความในใจจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564
 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
เข้าสู่ระบบ
คำแนะนำ
  • แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานระบบเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังไม่สามารถใช้งานได้จริง
  • หากท่านต้องการเข้าสู่ระบบ กรุณาใช้การเข้าสู่ระบบแบบเดิมที่ท่านเคยใช้งานได้ตามปกติ