Skip to content

Day: ตุลาคม 8, 2564

วันพยาบาลแห่งชาติ 2564

พิธีไหว้ครู

มุทิตาจิตอาจารย์เกษียณ

งานประชุมวิชาการ

Admission Round

แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารกองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของส่วนงาน