Skip to content

แพทย์ มข.ผลักดันรัฐจ่ายค่าผ่าตัดแบบใส่ขดลวด ในผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เพื่อประชาชนสิทธิ์บัตรทองเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างถ้วนหน้า

โรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง เป็นโรคที่คนไข้จะมาพบแพทย์เมื่อมีภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งมีภาวะเร่งด่วนในการรักษา และมีโอกาสเส้นเลือดจะแตกซ้ำได้สูงซึ่งนำมาสู่การเสียชีวิตหรือพิการ  โดยวิธีการรักษาจะมีการผ่าตัดเพื่อหนีบกระเปาะหลอดเลือดโป่งพองนั้น (Clipping) หรือใส่ขดลวดสปริง (Coiling) ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของผู้ป่วย ซึ่งในปัจจุบันการรักษาโดยการใส่ขดลวดสปริง ได้ผลดีบาดแผลน้อย สามารถทำได้ในบริเวณที่ผ่าตัดได้ยาก แต่ยังมีข้อจำกัดคือยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ บัตรทอง ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษา ทำให้ผลในการรักษาออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร

 ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์  เปิดเผยว่าเมื่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมองโป่งพอง ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์มีจำนวนกว่า 100 รายต่อปีที่ต้องรับการผ่าตัด แต่สามารถรักษาด้วยวิธีการใส่ขดลวดได้แค่ 10 % เท่านั้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านค่ารักษาพยาบาลซึ่ง ค่าผ่าตัดแบบใส่ขดลวดจะมีค่าใช้จ่ายเกือบ หนึ่งแสนบาท ดังนั้นปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยมีข้อจำกัดที่ความยากจนจึงได้ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อเป็นโจทย์ของงานวิจัยที่ว่าด้วย ความคุ้มของการรักษาพยาบาลโดยวิธีใส่ขดลวด ผลการศึกษาปรากฏว่าเมื่อรักษาโดยการใช้ขดลวด มีความคุ้ม ในด้านค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเมื่อเทียบกับผลการรักษาหรือค่าใช้จ่ายหากเกิดความพิการขึ้น

นายแพทย์ พิชเยนทร์ ดวงทองพล  แพทย์ผู้เชียวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ ประจำโรงพยาบาลศรีนครินทร์  กล่าวถึงการวิจัยนี้ว่างานวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วยในประเทศไทย กว่า 10 ปี และเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กว่า 5 ปีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)  เมื่อได้ผลการศึกษาวิจัยแล้ว ก็ได้นำเสนอต่อที่ประชุมของ สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดีเป็นผู้นำเสนอจนผ่านการอนุมัติเห็นชอบให้สามารถเบิกจ่ายเงินค่าผ่าตัดโดยวิธีการใส่ขดลวด (Coiling) ได้ตั้งแต่ 1 ตค.64 เป็นต้นไป โดยมีประกาศว่า ให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดสมองโป่งพองแล้วแตกต้องทำการผ่าตัดโดยใช้วิธีใส่ขดลวด สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เส้นละ 13,500 บาท หรือ 1 คนจะใช้ ประมาณ 4 เส้น สามารถเบิกจ่ายได้กว่า50000 บาท สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง  ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ต้องขอขอบคุณ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จด้วยดี  เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email