Skip to content

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลศรีกาลพฤกษ์” ประจำปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email