คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 16.44 น( 4 ธันวาคม 2562 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมณฑลพิธี พื้นที่ราชพัสดุใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อเสด็จ ถึง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างโครงการจึงได้ประกอบพิธีตามลำดับ ในโอกาสนี้ยังมีบุคคลสำคัญและตัวแทนส่วนงานต่างๆ และนักศึกษาที่มารับเสด็จและผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทูลเกล้าถวายผ้าไหมพื้นเมืองอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ผศ.นพ.ธเนศ รังสีขจี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากการที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการรับส่งผู้ป่วยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบางส่วนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในแต่ละปี มีผู้ป่วยจำนวนมากมาเข้ารับบริการ แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก ประมาณ 1 ล้านคนต่อปี และผู้ป่วยใน 52,000 คนต่อปี แม้จะมีการขยายบริการจนมีขนาด 1,400 เตียง จำนวนเตียงก็ยังไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้ ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2551 จึงได้อนุมัติหลักการให้คณะแพทยศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้และริเริ่ม โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ( Medical hub )ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่สามารถให้บริการอย่างเพียงพอและเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของภูมิภาค และใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยความร่วมมือของคณะวิชาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนสถาบันในต่างประเทศ

อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์อาคารจอดรถ อาคารเรือนพักญาติ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 197,424 ตร.ม.งบประมาณทั้งสิ้น 4,346,357,200 บาท ภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมถึงการลดปัญหาความไม่เพียงพอของปริมาณเตียงผู้ป่วย ในด้านการเรียนการสอนจะเพิ่มศักยภาพของการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สาขาต่างๆ รวมไปถึงบุคลากรที่สำคัญทางการสาธารณสุขนอกจากนี้ในด้านของการวิจัยจะสามารถนำข้อมูลจากการดูแลผู้ป่วยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วม และสร้างงานวิจัยที่แก้ปัญหาสาธารณสุขให้ประเทศได้