คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดย รศ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา  รักษาการรองคณบดีฝ่ายกายภาพและภาพแวดล้อม และ รศ.เนสินี ไชยเอีย  หัวหน้าสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  พร้อมทั้งบุคลากร จาก สนง.อาชีวอนามัยฯ และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานด้านระบบงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการจัดการสุขภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในโรงพยาบาลต่อไป

 

ด้านปลอดภัยในการทำงาน คณะแพทยศาสตร์มีการจัดตั้งนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานพยาบาล  พ.ศ.2558  มีโครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีคณะกรรมการ -ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และมีสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งบุคลากรในสำนักงานประกอบด้วย นักอาชีวอนามัย 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน ผู้จัดการทั่วไป 1 คน และพนักงาน -ธุรการ 1 คน และมีอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์มาสนับสนุนงานด้านอาชีวเวชกรรม

 

สำหรับด้านบริการอาชีวอนามัย ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เพื่อประเมินความสามารถ ในการทำงาน โดยปราศจากความเสี่ยงต่อตนเอง ผู้อื่น และสาธารณะ การเฝ้าระวังทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรที่สัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้บุคลากรใหม่ทุกคน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอับเสบชนิดบี โรคสุกใส โรคหัด และไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นการดูแลกำลังคนที่เจ็บป่วยหรือ -บาดเจ็บได้แก่ การดูแลบุคลากรเมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทั่วไป การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากงาน และให้บริการประเมินก่อนกลับเข้างาน