คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณธารินี เพชรรัตน์  หัวหน้างานบริการพยาบาล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้นำทีมตรวจเยี่ยมความพร้อมของห้องตรวจผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งนอกกจากโครงการส่งยาถึงบ้านเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลแล้วยังมีผุ้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางมาใช้บริการยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังนั้นจึงมีการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เดินทางมาใช้บริการเช่น

- มีการเตรียมความพร้อมของจุดตรวจคัดกรอง ซึ่งผู้มารับบริการในโรงพยาบาลต้องล้างมือและตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดตรวจคัดกรองทุกคน

- มีการเตรียมความพร้อมของห้องตรวจผู้ป่วยนอก

- มีการประชุมและหารือเพื่อลดขั้นตอนในการรักษาพยาบาล

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรการของโรงพยาบาลและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผุ้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น