คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์แพทย์มข.คว้ารางวัลระดับนานาชาติ จากสมาคมดนตรีและการแพทย์นานาชาติ

 

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับรางวัล Extraordinary Leadership Award จาก สมาคมดนตรีและการแพทย์นานาชาติ (International Association for Music and Medicine: IAMM) 

ในการประชุม IAMM Conference ครั้งที่ 6

 

สมาคมดนตรีและการแพทย์นานาชาติ (International Association for Music and Medicine: IAMM)

ได้มอบรางวัล Extraordinary Leadership Award ให้กับ ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ในการประชุม IAMM

Conference ครั้งที่ 6 หลังจากดำรงตำแหน่งประธานสมาคมระหว่างปี พ.ศ.2559-2563 โดยผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ เป็นชาวเอเชียหนึ่งเดียวในกรรมการบริหารของสมาคม

IAMM ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2552 ณ เมือง Limerick, Ireland โดยมีนักดนตรีบำบัด บุคลากรทางการแพทย์

นักวิชาการ นักวิจัยด้านเวชศาสตร์ดนตรีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศาสตร์การนำดนตรีไปใช้ในทางการแพทย์โดยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทุกสองปีหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ และมีวารสารวิชาการ Music and Medicine ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 400 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก