คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวางแผน รุกภาควิชาทำแผนพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กร

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-08 13:45:26 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 291 คน

     ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์  โดย ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  พร้อม รศ.เกียรติไชย ฟักศรี  รศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ระดมทีมลงภาควิชา/หน่วยงานร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนผลกลยุทธ์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ซึ่งในการระดมทีมในครั้งนี้จะสามารถกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา และงบประมาณ ตามเกณฑ์ EDPEx ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจากบุคลากรทุกๆ ฝ่าย ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีศักยภาพและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป    

        สำหรับหน่วยงาน/ภาควิชาเริ่มใช้ Storyboard พร้อมสื่อสาร VMV แล้ว ประกอบด้วยภาควิชาจักษุ  ENT  กุมารเวชศาสตร์  สรีระวิทยา  กายวิภาค  จุลชีวะวิทยา   COEมะเร็ง และมีภาควิชา/หน่วยงานที่อยู่ในคิวต้องไปทำแผนที่ภาควิชา/ประกอบก้วย OBGYN  ACRO   รังสี   Rehab  Ortho   และภาควิชา/หน่วยงานที่เริ่มใช้ Storyboard ในการขับเคลื่อนผลกลยุทธ์ คือภาควิชาจุลชีวะวิทยา