คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณภาพและความปลอดภัย คือ หัวใจของการบริการ วิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-07-16 15:26:10 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 419 คน

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม  วิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 พร้อมได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้เกียรติกล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมมีหัวข้อบรรยายเรื่อง ถอดบทเรียน COVID-19  โรงเรียนแพทย์ โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัย จากกระทรวงสาธารณสุข  รศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า อาจารย์ธารินี  เพชรรัตน์ และอาจารย์แพรว โคตรุฉิน   หัวข้อ Work Place Culture  โดยท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์  หัวข้อ Best Place to work โดย รศ.นพ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริหารทรัพยากรบุคคล    และหัวข้อ Social Devotion  วิทยากรโดย ผศ.ชวกิจ ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ พร้อม ผศ.นพ.เกียรติชัย ฟักศรี และ ผศ.ดร.วันชนะ  สืบไว

      ทั้งนี้ยังมี การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาคุณภาพ ทีมนำทางคลินิก ทีมนำการบริการ และทีมสนับสนุนการบริการ  ปีนี้มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก  เพื่อเข้ามาร่วมนำเสนอรูปแบบ Electronic Poster Presentation และประกวดรางวัล จำนวน 140 ผลงาน  ประกอบด้วยผลงาน  ทั้งประเภท CQI,  Risk Management,  Lean management   R2R   และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ทางคณะฯได้จำกัดผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียง 150 ท่าน  พร้อมมีการ Live ผ่านทาง page facebook HA Srinagarind Hospital      

    รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า   ผมมีความรู้สึกดีใจ ที่เราชาวศรีนครินทร์ และชาวคณะแพทย์ทุกคน ได้ร่วมใจกันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานการบริการอย่างต่อเนื่อง  มีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ ขอชื่อชมทางโรงพยาบาลฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน   ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจ ผมขอยืนยันว่า ผมจะให้การสนับสนุน และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพนี้ ไปพร้อมกับทุกท่าน มีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์เรา ให้เป็น โรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ด้วยปณิธาน “คุณภาพและความปลอดภัย คือ หัวใจของการบริการ”  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งเป็นเวทีการแสดงถึงผลงานการพัฒนาคุณภาพของทีมนำคุณภาพ และทุกหน่วยงาน  ได้ร่วมมือร่วมใจมาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพอย่างสร้างสรรค์  ซึ่งการพัฒนาคุณภาพนั้น จะต่อเนื่องและยั่งยืนได้ ก็เพราะเราชาวศรีนครินทร์ และคณะแพทย์ฯ ร่วมแรงร่วมใจกัน  วันนี้ผมถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ดี อีกทั้งเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับความรู้จากวิทยากรภายนอก  และวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญงานคุณภาพ