คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

STAY SAFE STAY HEALTHY FIGHT COVID-19 วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 6

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-07-23 10:39:40 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 161 คน

การประชุมวิชาการ วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์  ครั้งที่ 6  

“Stay safe stay healthy…Fight COVID-19: สุขภาพกายใจ ต้านภัยโควิด-19”  

วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3

 

            เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน วันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 “Stay safe stay healthy…Fight COVID-19 : สุขภาพกายใจ ต้านภัยโควิด-19” ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการทางการแพทย์ ประธานการจัดงานได้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ งานวันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 มีกิจกรรมการบรรยายวิชาการ “นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์” โดย รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล “Stay safe stay healthy…Fight COVID-19: สุขภาพกายใจ ต้านภัยโควิด-19” โดย รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า “ภาวะสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปี 2562” และ “ระบบการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563 ในยุค COVID-19” โดย นางสาววีระวรรณ  อึ้งอร่าม หัวหน้าหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการมอบรางวัลหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น หน่วยงานตรวจสุขภาพประจำปีดีเด่น บุคคลสุขภาพดีแห่งปี หน่วยงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนดีเด่น รวมทั้งรางวัลหน่วยงานสังคมเเห่งสุขภาวะดีเด่น และมอบรางวัลของที่ระลึก ในโครงการ “สร้างสังคมแห่งสุขภาวะในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 99 Days challenge…MD Healthy Society” จำนวนทั้งสิ้น 73 รางวัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 1. หน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
 • แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 • หอผู้ป่วย 3ก
 • หอผู้ป่วย 5ค
 • หอผู้ป่วย 3ง
 • หน่วยผู้ป่วยนอก 3
 • ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     

2. บุคคลสุขภาพดีแห่งปี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

 • นางสาวสาวิตรี  ละโพธิ์               พยาบาล            ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นางสมพร บุญนาดี                     ผู้ช่วยพยาบาล    แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 1
 • นางนิรมล แสงดารา                   ผู้ช่วยพยาบาล    แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 • นางสาวสุรีพร ศรีสุทธิกมล           พยาบาล            แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 • นางพรพนา เกสร                        พยาบาล            แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม

3. หน่วยงานตรวจสุขภาพประจำปีดีเด่น ระดับแผนก จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 •      แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม             แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
 •      แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ                 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 1
 •      แผนกการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ                 แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 2
 •      แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม           แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ 1
 •      แผนกการพยาบาลอายุรกรรม                  แผนกการพยาบาลบริการพิเศษ 2

4. หน่วยงานตรวจสุขภาพประจำปีดีเด่น ระดับหอผู้ป่วย จำนวน 12 รางวัล ได้แก่

 • หอผู้ป่วย NICU
 • หอผู้ป่วย 3จ
 • หอผู้ป่วย Burn Unit
 • หอผู้ป่วย 2ค
 • หอผู้ป่วย 6ก
 • หอผู้ป่วย IMC 3ข
 • หอผู้ป่วย 2ง
 • หอผู้ป่วยพิเศษ สว.ชั้น 13
 • หอผู้ป่วย 2ข
 • หอผู้ป่วย IMC 2ง
 • อผู้ป่วย 3ก
 • หอผู้ป่วย AE 4

5. หน่วยงานตรวจสุขภาพประจำปีดีเด่น ระดับหน่วยงาน จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

 • งานสังคมสงเคราะห์
 • คลังเลือดกลาง  
 • สำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน               
 • งานเวชกรรมสังคม
 • งานเวชระเบียนและสถิติ
 • งานจ่ายกลาง
 • งานพัสดุ

6. หน่วยงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • งานแม่บ้าน
 • แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ
 • แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม

7. หน่วยงานสังคมแห่งสุขภาวะดีเด่น ในโครงการ “สร้างสังคมแห่งสุขภาวะในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
       99  Days challenge…MD Healthy Society” จำนวน 10 รางวัล ได้แก่

 • แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • แผนกการพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤต 1
 • แผนกการพยาบาลอายุรกรรม
 • งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
 • แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 • งานจ่ายกลาง
 • แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม
 • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

8.  ตัวแทนรับรางวัลของที่ระลึก ในโครงการ “สร้างสังคมแห่งสุขภาวะในบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
       99 Days challenge…MD Healthy Society” จำนวน 18 รางวัล ได้แก่

 • รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร 
 •  นางอรัญญา  โคตรหลง
 • นางสาวกรรณิการ์ พงศ์ธณาณพ
 • นางประสพสุข​ พรมมณี
 • นางนิอร พันธ์แสง
 • นางวิภารัตน์ สุขวาณิชวิชัย
 • นางสาวบุษบา เจริญอินทร์
 • นางเวช​ราภรณ์​ ชนะ​ชัย​
 • นางประยง เรืองธรรม
 • นางสายพิณ สิมสาแก้ว
 • นางสุพัตรา เนื่องมัจฉา 
 • นางธาริณี นราธิปกร
 • นางสุพิน จันทรี
 • นางไกรวาส แจ้งเสม
 • นางสุภาพ​ อิ่มอ้วน
 • นางลภาพร  จิตวิริยนนท์
 • นางสาวสุรีพร ศรีสุทธิกมล
 • นายสามารถ บัวดี
 •  

            การจัดกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันความเสี่ยงต่อโรค การเจ็บป่วย เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี และการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีภาวะสุขภาพกายใจที่ดี การป้องกันความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการพัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างเสริมสุขภาพ นำสู่การมีสุขภาพดี และปลอดภัย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการและแนวทางป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 194 คน