คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ร่วมเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนสร้างผลงานแก่มหาวิทยาลัยและสังคม ในงานงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2563

 วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ห้องออคิดบอลรูม 1-2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณตามลำดับ โดยมีผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน อดีตอธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานและมาร่วมยินดีเป็นจำนวนมาก 

โดยคณะแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผศ.นพ.ชวกิจ  ภูมิบุญชู  รองคณบดีฝ่ายศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการ ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในงานครั้งนี้

โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
 

         1 ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
        2 ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
        3 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดร.วิรไท สันติประภพ
        4 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร
       5 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

  รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประกอบด้วย

        1 รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ พหลภาคย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        2 รางวัลพระธาตุพนมทองคำ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศแคนาดา

        3 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

         นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

         ดร.อัมพร พินะสา ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       4 รางวัลศรีมอดินแดง

         ประเภทบุคลากรตำแหน่งวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นางสาวนุชจรี วุฒิสุพงษ์ พยาบาลประจำการดูแลผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม งานบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์

        5 รางวัลศรีกาลพฤกษ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์ นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์

        6 รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประเภทบุคคล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ เทียมเก่า อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ ประเภทนิติบุคคล บริษัทโฆษะโฮลดิ้ง จำกัด

คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกๆท่านมา ณโอกาสนี้