คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณวิโรจน์ ศรีสดใส บริจาครถ รับ-ส่งศพผู้บริจาคร่างกาย (อาจารย์ใหญ่)จำนวน 1 คัน ให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการรับมอบรถบริจาคครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์วิไลวรรณ หม้อทอง หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบรถบริจาค