คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทย์ผนึกเครือข่าย KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2020-12-24 15:08:39 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 150 คน

     เมื่อเวลา 09.00  น.( 24 ธ.ค 2563 )ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal พร้อมมี ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะเข้าร่วม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อสาร คุณชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรและผู้ก่อตั้งขอนแก่นลิงค์ พร้อมคุณปริญญ์ กองจันทึก เจ้าของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงอีสาน พร้อมทีมงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู    กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ การจัดงาน KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร ระหว่างบุคลากร ทั้งระดับต้น   หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วยงาน    ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสาร  และการสื่อสาร  เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวด  หากองค์กรใดขาดการประชาสัมพันธ์หรือขาดสื่อกลาง  และช่องทางของสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ดีแล้ว  ก็จะทำให้องค์กรนั้น ๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเท่าที่ควร  ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้กระผมคิดว่า  นอกจากจะเป็นการร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  เพิ่มทักษะความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรด้วยดีอีกต่อไป

    ทั้งนี้ ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า  การจัดงาน KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ KM สื่อสารอย่างไรให้ปังในยุค New Normal  อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรภายในและภายนอกองค์กร ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะความชำนาญด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีพัฒนาสู่เครือข่ายความร่วมมือ