คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-02-17 16:05:28 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 217 คน

ในหลวง พระราชินี พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564 พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยาสาขาต่าง ๆ จำนวน 7 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2563 ตามลำดับดังนี้

1. นางปิยนาถ บุนนาค สาขามนุษยศาสตร์

2. นายวิจิตร ศรีสอ้าน สาขาศึกษาศาสตร์

3. นายสมศักดิ์ ปัญหา สาขาวิทยาศาสตร์

 4. นางสาวนริสา ฟูตระกูล สาขาแพทยศาสตร์

5. นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม สาขาแพทยศาสตร์

6. นายภิเศก ลุมพิกานนท์ สาขาแพทยศาสตร์

7.นายวรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาแพทยศาสตร์

                โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ภิเศก   ลุมพิกานนท์ เป็นอดีตประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วาระ ปีพ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 ซึ่งตลอดวาระการดำรงตำแหน่งราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ในฐานะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้ประสาทวิชาแก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาโดยตลอด