คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุด มข. มอบ Notebook แก่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้บริการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และดร.จันทร์รัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ นางเยาวภา จันศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา จำนวน 50 เครื่อง จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ และผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมรับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ที่ประสงค์จะยืมโน๊ตบุคเรียนออนไลน์ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการยืม-คืน ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-19.30 น. โดยใช้บัตรนักศึกษาประกอบการยืมด้วยตนเอง

 

ข่าวและภาพ จาก Facebook :Khon Kaen University Library