คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SMC คณะแพทยศาสตร์ เปิด “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด”

ผู้โพส : administrator | วันที่ : 2021-03-15 15:54:40 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 188 คน

       เมื่อเวลา 11.30 น.( 15 มีนาคม 2564)  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานภายในงานพิธีเปิด  “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมี  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานดังกล่าวมีการเสวนาให้ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมในการป้องกันเชื้อโรคด้วยนวัตกรรมการใช้ชุดผ้าของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการวิจัยมาใช้ในการบริการผู้ป่วยซึ่งมีคุณสมบัติสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ  พร้อมการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยในช่วงวิกฤติโควิด และความเป็นมาของการเปิดห้องผู้ป่วยพิเศษนำโดย  ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ  จากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด  ที่ชั้น 13 อาคารมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

      ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการเปิดงานครั้งนี้ว่า   ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่สถานพยาบาลแห่งนี้ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล  โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งต่อผู้รับบริการ ญาติ ประชาชน ตลอดจนผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในประเทศ และทั่วโลก โดยได้มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการดูแลรักษาพยาบาลที่ควบคู่ไปกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19  ด้วยการสรรหาชุดอุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาใช้ในการบริการ  และสามารถจัดทำนวัตกรรมการบริการสุขภาพชุดใหม่ คือ “ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” ผมจึงขอชื่นชมการจัดบริการสุขภาพของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่านของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมกันจัดการบริการที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่ของเรา และขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับ

               ทั้งนี้  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้ว่า  ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ หรือ Special Medical Center หรือเรียกว่าSMC ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ แห่งนี้ได้เปิดให้บริการทางการแพทย์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการเป็น premium serviceด้วยการลดความแออัดในการให้บริการของผู้รับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้รับบริการที่ประสงค์เข้ารับการดูแลรักษากับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขา ทั้งในแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในด้วยการสรรหานวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศมาบูรณาการในการดูแลที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้พัฒนาการบริการห้องพิเศษต้นแบบที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 13 ภายใต้ชื่อ“ห้องผู้ป่วยพิเศษละมุนใจ ไกลโควิด” โดยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อาทิเช่น การใช้ชุดผ้าของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านการวิจัยมาใช้ในการบริการผู้ป่วยซึ่งมีคุณสมบัติสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ มาใช้ที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 13 ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น