คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

ผู้โพส : admin | 2020-02-03 15:37:55


คณะผู้บริหาร


รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์


ฝ่ายบริหาร


รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.นพ.อำนาจ กิจควรดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร


รศ.นพ.พรเทพ เกษมศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร


ผศ.นพ.จักรพันธ์ วิทยาไพโรจน์
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร


ฝ่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์


รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล


รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล


นางสาวธารินี เพชรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล


ผศ.พญ.คัชรินทร์ ภูมิคม
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล


รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายโรงพยาบาล


ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล


ฝ่ายศูนย์กลางความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ


ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพ


รศ.นพ.ชลธิป พงศ์สกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ


ผศ.นพ.นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ


อ.นพ.ไพฑูรย์ ประฏิภาณวัตร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ


ผศ.ดร.วันชนะ สืบไวย
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ


ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ


ฝ่ายวิชาการ


รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ


ผศ.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


อ.พญ.พัชรีภรณ์ ต้นมิ่ง
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


ผศ.พญ.จาริญญ์ จินดาประเสริฐ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


รศ.ดร.พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล อุปลา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ผศ.พญ.พรรณิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริหารทรัพยากรบุคคล


รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นางชาริยา บำรุงศิริ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นางเบญจมาศ แสนแสง
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผศ.นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ผศ.นพ.เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา


รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


รศ.นพ.โกสินทร์ วิระษร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี
ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา


ฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ


ผศ.นพ.สุวิน ว่องวัจนะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ


รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ


รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์
ผู้ช่วยฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ