คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะ

ผู้โพส : admin | 2020-02-03 15:37:55

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวกิจ ภูมิบุญชู
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
และศูนย์กลางบริการสุขภาพ

รองศาสตราจารย์กมลวรรณ เจนวิถีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 

รองศาสตราจารย์วิมลรัตน์  ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 

รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส
รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริหารทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิน ว่องวัจนะ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ