คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินกิจกรรม

วันใช้สิทธิเสนอชื่อ (ล่วงหน้า) ผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

วันที่ : 2020-02-24 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00

วันใช้สิทธิเสนอชื่อ (ล่วงหน้า) ผู้สมควรได้รับพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น.