คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

งานคลัง

งานบริการและธุรการ

งานพัสดุ

งานนิติธรรม

งาน KM


ฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ


ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

  • ตรวจสุขภาพพิเศษ

  • คลินิกนอกเวลา

  • คลินิกบูรณาการ

  • ผู้ป่วยในบริการ

  • ผ่าตัดนอกเวลา


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

  • หน่วยกิจการนักศึกษา

  • ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์


 


ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม


ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หน่วยควบคุมการติดเชื้อ INFECTION CONTROL


ดาวน์โหลด (Download)

  • คู่มือการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรใหม่

  • คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557-2560

  • คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์


 

 

อัพเดทล่าสุด | 2021-02-25 16:28:00