คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงานต่างๆ

หน่วยงานต่างๆ

ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

งานคลัง

งานบริการและธุรการ

งานพัสดุ

งานนิติธรรม

งาน KM


ฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ


ฝ่ายวิชาการ


ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร


ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพพิเศษ

 • คลินิกนอกเวลา

 • คลินิกบูรณาการ

 • ผู้ป่วยในบริการ

 • ผ่าตัดนอกเวลา


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 • หน่วยกิจการนักศึกษา

 • ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์


ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • งานวิเทศสัมพันธ์


ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม


ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


หน่วยควบคุมการติดเชื้อ INFECTION CONTROL


ดาวน์โหลด (Download)

 • คู่มือการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรใหม่

 • คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557-2560

 • คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์


 

 

อัพเดทล่าสุด | 2020-12-04 11:52:43