คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


ประวัติคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

         13 มิถุนายน 2511 ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ได้นำเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหลักการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้น พิจารณารายละเอียดและ วิธีการ ดำเนินการ (อ้างอิงจากมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบรอบ 30 ปี) 

         4-23 พฤษภาคม 2513 รัฐบาลอิสราเอล ส่งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ รวม 5 คน มาจัดการทำ Master plan ของ ศูนย์แพทยศาสตร์ (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 30 ปี 

         26 กันยายน 2514 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำโครงการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 3/2541 (อ้างอิงจากคำชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลมาหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515-2524)

         27 ธันวาคม 2514 สภามหาวิทยาลัย มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับหลักการ และแต่งตั้งกรรมการพิจารณา รายละเอียด การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ และรับหลักการโครงร่างการ จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่เสนอกับให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ซึ่งกรณีสภาพัฒนา การเศรษฐกิจแห่งชาติได้เสนอ ไป แล้ว จนได้บรรจุเข้าใน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) (อ้างอิงจากคำชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515-2524) 

         25 ธันวาคม 2514 สภาบริหารคณะปฏิวัติได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 30 ปี) 

         25 มกราคม 2515 สภาบริหารคณะปฏิวัติได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ้างอิงจากคำชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบในการจัดตั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515-2524) 

         4 สิงหาคม 2515 คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติ อนุมัติการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 30 ปี) 

         9 กันยายน 2515 ประกาศจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 30 ปี) 

         9 มีนาคม 2516 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายกวี ทังสุบุตร นายแพทย์ชั้นพิเศษ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 30 ปี) 30 เมษายน 2516 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนายกวี ทังสุบุตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ 

         มีนาคม 2517 รับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 โดยคัดจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2 16 คน และเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 44 คน 

         เมษายน 2518 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบในการรับความช่วยเหลือ จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         11 พฤษภาคม 2518 รศ.นพ.นภดล ทองโสภิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         23 กันยายน 2518 เริ่มเปิดบริการผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารชั่วคราวบริเวณสีฐาน (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526)

         ตุลาคม 2518 ได้ทำแผนแม่บทและเริ่มการก่อสร้าง โดยบริษัท Llewelyn-Davies Weeks Forester-Walkers and Bor. แห่งประเทศอังกฤษ เป็นผู้ออกแบบ และบริษัท Kingston Reynolds Thom & Allardice Limited (KRTA) แห่งประเทศนิวซีแลนด์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนผังออกแบบ สร้าง คลัง เลือดกลางด้วย (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         19 กุมภาพันธ์ 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาละเจ้าฟ้าหญิง จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (SRINAGARIND HOSPITAL) (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526 และ หนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒/๑๑๔๔๔ ) 

         12 มิถุนายน 2519 เปิดบริการผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงพยาบาลชั่วคราวบริเวณสีฐาน โดยมี รศ.นพ.นภดล ทองโสภิต เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         กรกฎาคม 2519 เปิดบริการโลหิตโดยคลังเลือดกลาง(อ้างอิงจาก 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

         กรกฎาคม 2521 เปิดบริการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปัจจุบัน (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         20 ธันวาคม 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเจิมและทรงพระสุหร่าย พระพุทธชินราชจำลอง ณ พระวิหาร โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์โดยเสด็จด้วย (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         28 มกราคม 2523 สมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จมาเบิกพระเนตร และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระพุทธ ชินราช จำลอง และได้พระราชทานนามว่า "พระพุทธกวี กิตติวรรณ ทังสุบุตร นิมิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น" สถิตย์มังคลากรมุมินทร์ (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         15 ตุลาคม 2524 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระ ศรีนครินทรา ณ บริเวณวัดเบญจมบพิตร โดยใช้เงินที่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาใน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมกันออกรับบริจาคจากประชาชน โดยการออกขายธงวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ได้รวบรวมเงินได้ประมาณ 300,000 บาท เศษ (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         12 ธันวาคม 2524 ได้อัญเชิญพระรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ขึ้นพระดิษฐานบนแท่นหน้า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526) 

         15 ธันวาคม 2526 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 15 ธันวาคม 2526 

         พ.ศ. 2532 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผ่าตัด 2 ชั้น (อ้างอิงจากที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 24 มกราคม 2537) 

         21 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ และได้ทรงแนะนำให้ ก่อสร้างอาคารสูงขึ้นกว่าเดิม โดยนายประมวล สภาวสุ ได้สนองต่อพระราชกระแสได้แก้ไขแบบ ก่อสร้าง อาคารจาก 2 ชั้น เป็น 4 ชั้น และคณะแพทยศาสตร์ ได้ขอพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า" และในอาคารหลังนี้ ทางคณะได้แบ่งหอผู้ป่วย จำนวน 1 หอ เป็นหอผู้ ป่วยสำหรับ สงฆ์อาพาธโดยเฉพาะ โดยการประสานงานกับพระอาจารย์ทูล ขิปปัญโญเจ้าอาวาส วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี และบรรดาศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดหากองทุนถวายแก่ หลวงปู่เทศก์และหลวง ปู่ได้บริจาคเงิน 9 ล้านบาท เป็นงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ ส่วนเงินที่เหลือให ้ จ ัดเป็นกองทุนดำเนินการ หอสงฆ์อาพาธต่อไป และหลวงปู่เทศก์ เทศรังสี ยังได้อนุญาตให้ใช้ชื่อหอ สงฆ์นี้ว่า หองสงฆ์อาพาธ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ (หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี) นอกจากนี้ ฯพณฯ ประมวล สภาวสุ, ศาสตราจารย์นายแพทย์นี รักษ์พลเมือง, คุณวาริน พูนศิริวงศ์,คุณผานิต พูนศิริวงศ์ และคุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ ได้จัดการแสดงคอนเสริตและหาเงินบริจาคเพื่อเป็นเงิน กองทุน จัดซื้อุปกรณ ์และเครื่องมือ ผ่าตัดเป็นเงินอีก 50 ล้านบาท (อ้างอิงที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า 24 ม.ค. 2537) 

         24 มกราคม 2537 เปิดอาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า (อ้างอิงที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคาร 89 พรรษาสมเด็จย่า 24 ม.ค. 2537)

         พ.ศ. 2538 คณะแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนรวมสูง 7 ชั้น โดยโครงการเร่งรัดการผลิต บัณฑิต สาขาขาดแคลนของรัฐบาล 2536-2544 (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 รายละเอียด ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เล่มที่ 11 ทบวงมหาวิทยาลัย 1) 

         พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลสูง 19 ชั้น โดยใช้เงินงบประมาณ 578,500,000 บาท เงินนอกงบประมาณอีก 20,000,000 บาท รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน 589,500,000 บาท (อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 เล่มที่ 11 ทบวงมหาวิทยาลัย 1)

         พ.ศ. 2541 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 102,500,000 บาท หรือสร้างอาคาร "เฉลิมพระบารมี" เพื่อให้บริหาร ผู้ป่วยคนพิการ (อ้างอิงจากหนังสือสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ 1113/2541 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2541) 

อัพเดทล่าสุด | 2020-02-05 12:19:51