คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปณิธาน

        ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ 

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ

 

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุข

วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการ/วิชาชีพ 

*ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ 

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

อัพเดทล่าสุด | 2020-02-03 15:33:01