คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-04-24 16:07:59 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 181 คน


ฝ่ายการคลัง ทรัพย์สิน และพัสดุ

งานคลัง

งานบริการและธุรการ

หน่วยพัสดุ

งานนิติธรรม

งาน KM


ฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 • หน่วยเงินรายได้
 • สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
 • คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากการทำงาน
 • งานเลขานุการ
 • งานจ่ายกลาง
  • หน่วยเตรียมและทำความสะอาดเครื่องมือ
  • หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • งานทันตกรรม
 • งานบริการพยาบาล
 • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • งานเภสัชกรรม
  • หน่วยคลังเวชภัณฑ์
  • หน่วยบริการจ่ายยา
  • หน่วยผลิตยา
 • งานโภชนาการ
  • หน่วยผลิตและโภชนบริการ
  • หน่วยโภชนาการบำบัดและโภชนาศึกษา
 • งานแม่บ้าน
  • หน่วยซักฟอก
  • หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า
  • หน่วยรักษาความสะอาด
  • หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย
 • งานเวชกรรมสังคม
  • หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ
  • หน่วยต่อมไร้ท่อ
  • หน่วยประกันสังคม
  • หน่วยมะเร็ง
  • หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ
  • หน่วยสุขศึกษา
  • หน่วยให้สารอาหารโดยวิธีพิเศษ
 • งานเวชระเบียนและสถิติ
  • หน่วยเวชระเบียน
  • หน่วยเวชสถิติ
 • งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
  • หน่วยเคมีคลินิก
  • หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก
  • หน่วยจุลทรรศวินิจฉัย
  • หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 • งานสังคมสงเคราะห์
  • หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก
  • หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยใน
 • ศูนย์บริการโรคไต
 • ศูนย์วิจัยโรคเมลิออย
 • สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน
 • หน่วย Palliative care Unit
 • หน่วยลูกค้าสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ
 • Trauma Center

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยสวัสดิการที่พักอาศัย
 • สำนักงานบริหารจัดการขององค์ความรู้

ฝ่ายวางแผน และพัฒนาคุณภาพ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานสารสนเทศ
 • งานพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ

 • ศรีนครินทร์เวชสาร
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา
 • หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ (CAI)
 • หน่วยโสตทัศนศึกษา
 • หน่วยห้องสมุด
 • หน่วย Skill Lab
 • หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา

ฝ่ายกิจการพิเศษ และการสื่อสารองค์กร

 • งานประชาสัมพันธ์
 • กองทุนวันศรีนครินทร์

ฝ่ายวิจัย

 • หน่วยวิจัยกลาง
 • หน่วยระบาดวิทยาคลินิก 
 • หน่วยสัตว์ทดลอง
 • หน่วยบริหารงานวิจัย

ฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพพิเศษ
 • คลินิกนอกเวลา
 • คลินิกบูรณาการ
 • ผู้ป่วยในบริการ
 • ผ่าตัดนอกเวลา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 • หน่วยกิจการนักศึกษา
 • ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ

 • งานวิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายกายภาพ และสภาพแวดล้อม


ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายเภสัชกรรม

หน่วยควบคุมการติดเชื้อ INFECTION CONTROL


ดาวน์โหลด (Download)

 • คู่มือการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรใหม่
 • คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2557-2560
 • คู่มือการเฝ้าระวังป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome : MERS) ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ

 • ใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิด (GO PREMIUM)
 • ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม (GO INNOVATION)
 • นำคณะสู่ความเป็นสากล (GO INTERNATIONAL)
 • สร้างผลงานอย่างมืออาชีพ (GO PROFESSIONAL)

นโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

 1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้สู่ความเป็นเลิศ
 2. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาแพทย์ มีเจตคติ ความรู้และพฤติกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 3. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดูแล กากับการดูแลรักษาผู้ป่วย/บุคลากรในด้านการใช้ยาปฏิชีวนะ
 4. ผลกระทบในการรักษาพยาบาลและผลกระทบ ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล