คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงาน-ฝ่ายโรงพยาบาล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน-ฝ่ายโรงพยาบาล

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-04-29 11:44:06 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 1244 คน


 • หน่วยเงินรายได้

 • สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

 • คลินิกอาชีวเวชศาสตร์และโรคจากการทำงาน

 • งานเลขานุการ

 • งานจ่ายกลาง

  • หน่วยเตรียมและทำความสะอาดเครื่องมือ

  • หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

 • งานทันตกรรม

 • งานบริการพยาบาล

 • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 • งานเภสัชกรรม

  • หน่วยคลังเวชภัณฑ์

  • หน่วยบริการจ่ายยา

  • หน่วยผลิตยา

 • งานโภชนาการ

  • หน่วยผลิตและโภชนบริการ

  • หน่วยโภชนาการบำบัดและโภชนาศึกษา

 • งานแม่บ้าน

  • หน่วยซักฟอก

  • หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า

  • หน่วยรักษาความสะอาด

  • หน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย

 • งานเวชกรรมสังคม

  • หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

  • หน่วยต่อมไร้ท่อ

  • หน่วยประกันสังคม

  • หน่วยมะเร็ง

  • หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ

  • หน่วยสุขศึกษา

  • หน่วยให้สารอาหารโดยวิธีพิเศษ

 • งานเวชระเบียนและสถิติ

  • หน่วยเวชระเบียน

  • หน่วยเวชสถิติ

 • งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

  • หน่วยเคมีคลินิก

  • หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก

  • หน่วยจุลทรรศวินิจฉัย

  • หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

 • งานสังคมสงเคราะห์

  • หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก

  • หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยใน

 • ศูนย์บริการโรคไต

 • ศูนย์วิจัยโรคเมลิออย

 • สถานเลี้ยงเด็กกลางวัน

 • หน่วย Palliative care Unit

 • หน่วยลูกค้าสัมพันธ์

 • โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

 • Trauma Center