คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563

ผู้โพส : admin | วันที่ : 2020-08-17 11:12:51 | คนดูหน้าเว็บนี้ : 375 คน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ บุคลากร ที่ได้รับรางวัล ผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2563 จากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัยระดับประเทศ

โดยการประกวดครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานที่เป็นงานประจํา สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ขององค์กร จัดการความรู้ทั้งด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้ทํางานวิจัย ควบคู่ไปกับงานประจํา
โดย มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้นจํานวน ๕๕ รางวัล จําแนกเป็น ระดับปฐมภูมิ ๑๒ รางวัล, ระดับทุติยภูมิ๙ รางวัล, ระดับตติยภูมิ ๗ รางวัล, ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุน บริการ ๙ รางวัล, ระดับนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ๑๑ รางวัล และระดับ Meta R2R ๗ รางวัล 

ในครั้งนี้บุคลากรคระแพทยศาสตร์ ได้รับเลือกทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

☻ นางจันทร์เพ็ญ ศรีพรรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ
หัวหน้างานห้องปฎิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

ผลงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

 

☻ นางพูนทรัพย์ ศรีพารา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
รักษาการหัวหน้างานจัดหาโลหิตคลังเลือดกลาง

ผลงาน : KKU Blood Bank Mobile Application “RED GIVE”

 

☻ นางสุพัฒตรา ศรีภักดี พยาบาลระดับชำนาญการ
หออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน (S&E ICU) แผนกการพยาบาล ผู้ป่วยระยะวิกฤต 2

ผลงาน : ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหว ร่างกายและลดภาวะท้องอืดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤต