คณะแพทยศาสตร์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร


วัฒนธรรมองค์กร 

ตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม

ค่านิยมองค์กร : (ACT-SMART)

1. Accountability  (โปร่งใส รับผิดชอบ )

2. Customer Target  (มุ่งเน้นผุ้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

3. Social responsibility  (รับผิดชอบต่อสังคม)

4. Management by fact  (การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง)

5. Agility  (พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)

6. Research based  (มุ่งมั่นนวัตกรรมและวิจัย)

7. Teamwork  (การทำงานเป็นทีม)

อัพเดทล่าสุด | 2020-02-03 15:36:38