Skip to content

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่
อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

ในโอกาส
ได้รับทุนจาก Wellcome ผ่าน Enriching Engagement Grants Scheme เพื่อดำเนินโครงการอุทิศเพื่อสังคม

Dr. Thomas Crellen สังกัด Nuffield Department of Medicine Big Data Institute, University of Oxford ร่วมกับ อาจารย์ ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุน Enriching Engagement จาก Wellcome ผ่านฝ่ายงาน Public Engagement with Research, University of Oxford เพื่อดำเนินโครงการ "อาหาร สุขภาพ และการดำรงชีวิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Food, health and livelihoods in northeast Thailand)"

โครงการนี้จะเน้นการศึกษาทำความเข้าใจแนวทางดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชน และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชน เพื่อขยายผลจากการทำวิจัย และบูรณาการงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาวะอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานอุทิศเพื่อสังคม (Social Devotion) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email