Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร

   ขอแสดงความยินดีกับอ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 จากโครงการ"การพัฒนายารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าต่อโปรตีน EGFR จากสาร Aurisin A ที่สกัดจากเห็ดเรืองแสง Neonothopanus nambi โดยใช้เทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง การสังเคราะห์ทางเคมี และการทดลองในระดับชีววิทยาโมเลกุล"

โดยมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งนับเป็นเวลา 12 ปีที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โครงการที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเงินทุนช่วยเหลือทางด้านการวิจัยในแบ่งเป็น 4 ประเภทโครงการดังนี้ โครงการวิจัยทางด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ 8 โครงการ เทคโนโลยีวัสดุ 8 โครงการ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม 4 โครงการ  และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 โครงการ ซึ่งทุกโครงการล้วนแต่เป็นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย

      โดย อ.ดร.ดร. ภาณุพงศ์   มหาลาภบุตร ภาควิชาชีวเคมี   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่กำลังค้นคว้า หรือมีโครงการค้นคว้าวิจัยที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยซึ่ง ในปีนี้ได้มอบทุนวิจัยจำนวน 20 ทุนวิจัย มูลค่า 4 ล้านบาท แบ่งเป็น สาขาเกษตรศาสตร์ 7 โครงการ สาขาเคมี 7 โครงการ สาขาฟิสิกส์ 2 โครงการ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงการ

      อ.ดร. ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร กล่าวว่ารางวัลและทุนวิจัยดังกล่าว นอกจากจะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้บุคลากรการวิจัยมีพลังที่จะทุ่มเทในการทำงานต่อไป รางวัลและทุนวิจัยนี้ ยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกอันหนึ่งของประเทศในการสร้างบุคลากรการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ คือ นักเรียนในโรงเรียน จนถึงนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันการวิจัยต่าง ๆ การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เราสามารถต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกได้

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email