Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ จัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9 ม.ค 2567 ณ สวนสุมิตร โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเด็ก และเด็กทั่วไปให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยมี ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ รศ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ ประธานคณะกรรมการโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเด็กเรื้อรังมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
  3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กป่วยเรื้อรังได้มองเห็นความสำคัญในเด็กป่วยเรื้อรัง
  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กป่วยเรือรังมีกำลังใจมากขึ้นและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ภายในการจัดงานมีกิจกรรมสร้างสีสัน ร้อง เล่น เต้น ให้น้องๆ ได้ร่วมสนุก การแสดงสุดพิเศษจากสาขากุมารเวชศาสตร์และงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม โดยมีคณะผู้บริหารร่วมมอบขนมและของรางวัลมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็ก

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email