Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ จับมือ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี”

คณะแพทยศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จัดงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 2566 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี” (KKU Transformation to Smart & Health KKU Citizens) โดยมี รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และรศ.นพ. อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ มีนักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชมรมผู้สูงอายุ อสม.  และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ  300  คน ณ   ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 2566 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี”  (KKU Transformation to Smart & Health KKU Citizens)  จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความสำคัญยิ่ง ในยุคของการฟื้นตัว จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากกมาย การส่งเสริมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ทำให้ประชาชน บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาให้มีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม สามารถรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดความตื่นตัวตระหนัก และมีแรงกระตุ้นในการส่งเสริมและดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้น นำสู่การมีภาวะสุขภาพดี ตลอดจนสร้างรายได้ในอนาคต

         รศ.นพ. อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์    คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  โครงการ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนครั้งที่ 3 ปี 2566 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี”  เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  ในระยะ 2- 3 ปี ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะ New normal พบว่าประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม จากวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะเครียด ส่งผลให้แนวโน้มของการเกิดโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้เพิ่มมากขึ้น  โครงการนี้จึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ  เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ในเขตความรับผิดชอบโรงพยาบาลศรีนครินทร์นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง   ตลอดจนสนับสนุนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระตุ้นการสร้างเสริมให้บุคลากรเกิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่นำสู่การมีสุขภาพดี กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจ นำสู่การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัว     นำไปสู่การรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชน ครั้งที่ 3  ปี 2566 “พลิกโฉม มข. สู่ประชาคมและสังคมสุขภาพดี” (KKU Transformation to Smart & Health KKU Citizens) จัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 5  เมษายน  2566    โดยมี การเสวนาความรู้  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อ    “โคกหนองนาโมเดล กับการสร้างประชาคมและสังคมสุขภาพดี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม.ขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การเสวนาบรรยายวิชาการ ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพบุคลากรที่ยั่งยืน” โดยผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์แพทย์ผู้ทรงวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การนำเสนอผลงานผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแสดงบูธนิทรรศการความรู้สุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email