Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี แก่
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับทุนพัฒนานักวิจัย จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โดยผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย
◉ รศ.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ ภาควิชาชีวเคมี ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
◉ รศ.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ภาควิชาชีวเคมี ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
◉ อ.สุกัญญา เลือง ภาควิชาชีวเคมี ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง
◉ รศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
◉ ผศ.ทวุธ รัตนทิพย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
◉ อ.ดร.อานันต์ นิธิชานน ภาควิชาจุลชีววิทยา ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อสร้างนักวิจัยผู้มีศักยภาพ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำไปพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือนโยบายนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศต่อไป
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email