Skip to content

คณะแพทยศาสตร์ ยินดีกับผู้ได้รับรางวัล KKU SHOW and SHARE 2022

        เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลจากเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW and SHARE 2022) ซึ่งเป็นรางวัลผลงานที่เป็นเลิศมีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน  21 รางวัล  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงานต่อประธาน  และมีผู้ได้รับรางวัลจากความสำเร็จร่วมเป็นเกียรติ และรับรางวัล ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ได้ส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมได้รับรางวัลต่างๆดังนี้

ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของภาคอีสาน

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 7,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
1-02 โครงการบริการวิชาการทางพยาธิวิทยาสู่ชุมชน นายสมบูรณ์ มาตุ้ม

นายสุวิทย์ บาลไธสง

นางพันเพชร น้อยเมล์

น.ส.จิราภา สุทธิประภา

คณะแพทยศาสตร์

ประเภทผลงานและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ

  1. 1. ด้านกระบวนการ (Process Innovation)

            รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-25 การพัฒนากระบวนการจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา ด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ นางสุภาพร อ่อนสนิท

น.ส.พิธุพร อุทธา

น.ส.นุจรินทร์ สุวรรณไกรษร

น.ส.ภัทรพร ตั้งสุจริต

น.ส.ศิริรัตน์ แสงพันธ์

น.ส.เนาวคุณ อริยพิมพ์

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-26 กล่องยาพร้อมใช้ รวดเร็วทันใจ เพิ่มความปลอดภัย แถมไม่เอ็คซไพร (EXP) น.ส.สินาธร  คชพันธ์

นางปฏิมาพร โยโส

นายบุญทวีศักดิ์ ราชสีห์

น.ส.นุชรีย์ ยมดำ

นางนรนันท์ พองพรหม

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-15 รปภ.ตู้แดง QR code. นายบดินทร์ธร  กุตัน   คณะแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย    จำนวน 3 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
2-19 การพัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียน รับ-ส่ง ชุดเอกสารการแจ้งหนี้       ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน นางกนิภัทร์  ศรีธรรมมา   คณะแพทยศาสตร์

 

  1. ด้านการบริการ (Service Innovation)

            รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 5,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-30 การพัฒนาระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกัน

โควิด-19 สำหรับประชาชน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ศ.นพ.ทรงศักดิ์  เกียรติชูสกุล

อาจารย์เสาวนันท์  บำเรอราช

นางรัชฎาพร  สุนทรภาส

นางจันจิราภรณ์  สิงห์ครุธ

น.ส.ลัดดาวัลย์   นาสถิตย์

ผศ.นพ.ปริวัฒน์  ภู่เงิน

นางสายสมร  ลีลดาภัทรกุล

นางนุชจรี  หอมนาน

น.ส.ศรารัตน์  คนเพียร

น.ส.ณัฐภรณ์  หาดี

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-31 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยให้บริการแบบกึ่งนัดติดตามการรักษาและกึ่งติดตามทางไกล เชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสังคม ในภาวะปกติวิถีใหม่ในคลินิกรอปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์

Quality Improvement by Offline-Online Hybrid Kidney Transplantation Waiting list Clinic in the New Normal in Srinagarind Hospital.

น.ส.ศศิพร ยงเยื้องพันธุ์

นางทัศนีย์  พิมพ์สวัสดิ์

พญ.จิตรานนท์  จันทร์อ่อน

ทีมแพทย์อายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคไต

คณะแพทยศาสตร์

 

รางวัลชมเชย    จำนวน 3 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
3-19 การพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ

 

น.ส.ลัดดาภรณ์ ชินทอง   คณะแพทยศาสตร์
3-33 คลินิกดูแลและให้คำปรึกษาผู้บริจาคโลหิตทางไกล คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(elemedicine in Donor clinic of Blood Transfusion Center, Faculty of Medicine, Khon Kaen University)

ผศ.พญ.จินตนา พัวไพโรจน์

นพ.รณฤทธิ์ บุญรัตน์

นางพูนทรัพย์ ศรีพารา

น.ส.น้ำริน บุญมาวงษา

นายธเนต ทนุการ

น.ส.ภัควรินทร์ จิระสาครพัฒน์

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข

ผศ.พญ.วิยะดา ปัญจรัก

พญ.ณัฏฐริกา กมลเลิศ

นายบุญส่ง เบญจางคประเสริฐ

น.ส.สุภาวดี ศรีชัย

คณะแพทยศาสตร์

 

  1. 3. ด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์/IT(Product Innovation)

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 3,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้ส่งผลงาน/หัวหน้าทีม/ผู้ร่วมทีม สังกัด
4-5 การพัฒนาระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตในศตวรรษที่ 21
ในนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MDKKU-Life) และต่อยอดสู่ระบบ KKU-Life ในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี

นายวรพงษ์ ทองพุทธ

นายกฤษฏ์ ศรีภักดี

น.ส.ธัชพรรณ จัดสนาม

รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล

น.ส.สรวงสุดา คงมั่ง

นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน 1 รางวัล  เงินรางวัล 2,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด
4-12 แอปพลิเคชั่น PharmaGO : ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลยาที่สำคัญสำหรับผู้ป่วย ดร.ภก.ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์

ภญ.ภัทรพร ตั้งสุจริต

ภญ.สุภาพร อ่อนสนิท

ภญ.ศิริพร จันทฤาไชย

ภก.เอกวิทย์ ไชยวงศษ์

ภญ.เนาวคุณ อริยพิมพ์

ภญ.ธิติมา สามแก้ว

ภญ.สุภาวิณี สีพาลา

ภก.พงษ์สุวัฒน์ โอษฐ์งาม

ภญ.พิมพ์สุดา คนใหญ่

คณะแพทยศาสตร์

รางวัลชมเชย    จำนวน 2 รางวัล  เงินรางวัล 1,000 บาท  ได้แก่

ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน สังกัด
4-16 บทเรียนออนไลน์สำหรับภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพแพทย์ (Structured online learning courses for Medical English) Dr.Radhakrishnan Muthukumar

นายศราวุธ วงศ์ใหญ่

นายศราวุธ วงใหญ่

นายขจรศักดิ์ แสงโทโพธิ์

ผศ.ดร.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา

รศ.พญ. กมลวรรณ เจนวิถีสุข.น.ส.กัญญาณัฐ ราชสีห์

คณะแพทยศาสตร์

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email