Skip to content

ปฐมนิเทศ นักศึกษแพทย์ MED 50

รศ.นพ.อภิชาติ    จิระวุฒิพงศ์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในโครงการ  ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์   และพบผู้ปกครองนักศึกษา    ประจำปีการศึกษา  2565   ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารเวชวิชชาคาร  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 มีทั้งหมด 288 คน  และเป็นรุ่นที่  50  ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email