Skip to content

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 36 “50 ปี แห่งการก่อตั้งเพื่อประชาชนชาวไทย”

ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 36
50 ปี แห่งการก่อตั้งเพื่อประชาชนชาวไทย
 
      รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 36 “ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ แห่งการก่อตั้งเพื่อประชาชนชาวไทย” ซึ่งภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ ร่วมในพิธีครั้งนี้
       ภายในงานดังกล่าวจัดให้มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น และอาจารย์ผู้อุทิศตน เพื่องานด้านการเรียนการสอนและการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยในกลุ่มอาจารย์ ข้าราชการ ศิษย์เก่า กลุ่มแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน Fellow กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก และกลุ่มนักศึกษาแพทย์ พร้อมปาฐกถากวี ทังสุบุตร หัวข้อ “คณะแพทยศาสตร์:องค์กรแห่งอนาคตเพื่อสังคม" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เป็นองค์ปาฐก และหัวข้อประชุมที่น่าสนใจตลอดทั้ง2วัน ระหว่าง วันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม ชั้น 3
        รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ“50 ปี คณะแพทยศาสตร์ แห่งการก่อตั้งเพื่อประชาชนชาวไทย (50 Years MDKKU: Moving forward)” คณะแพทยศาสตร์ครบ 50 ปี ที่ดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ระบบบริการที่สะดวกสบายและลดความเสี่ยง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนแบบองค์รวม อีกทั้งยังส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ อาจารย์แพทย์ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี
รายชื่อผู้ที่ได้รับโล่ดีเด่น
อาจารย์แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น
ผศ.นพ.ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ สาขาวิชาชีวเคมี
อ.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี สาขาวิชาชีวเคมี
รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
อ.นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
ผศ.ดร.สุปราณี พันธุ์ธนวิบูลย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
รศ.นพ.ธีรพร รัตนาเอนกชัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
อ.นพ.มารุต เลาหวิโรจน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
แพทย์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนดีเด่น
นพ.ธนภพ ณ นครพนม สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
บุคลากรที่สนับสนุนงานวิชาการดีเด่น
นางนภาพร ดงเจริญ งานบริการการศึกษา
นักศึกษาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นศพ.บรรณรต พรหมสิงห์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่
1.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก (อายุไม่เกิน 40 ปี) อ.อรนุช แสนพูล สาขาวิชาปรสิตวิทยา
2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก (อายุไม่เกิน 40 ปี) รศ.วร์ ลุวีระ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ และ รางวัลที่ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง Postoperative adjuvant chemotherapy for resectable cholangiocarcinoma.
3.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป) รศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ สาขาวิชาสรีรวิทยา
4.รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป) รศ.เพิ่มศักดิ์ พหลภาคย์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี)
รางวัลที่ 1 อาจารย์ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี
รางวัลที่ 2 อาจารย์อนุสรา อารณะโรจน์ สังกัดสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
รศ.เกียรติไชย ฟักศรี สังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยา
รางวัลที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรวิภา มณีไสย สังกัดสาขาวิชาสรีรวิทยา
 
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี)
รางวัลที่ 1 อาจารย์สุชาอร แสงนิพันธ์กูล สังกัดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
รางวัลที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ เอี้ยงฮง สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่ 1 รองศาสตราจารย์จริยา อำคา เวลบาท สังกัดสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
รางวัลที่ 2 รองศาสตราจารย์กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี
รางวัลที่ 3 รองศาสตราจารย์กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ สังกัดสาขาวิชาชีวเคมี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่ 1รองศาสตราจารย์วิชัย เส้นทอง สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์
รางวัลที่ 2 รองศาสตราจารย์สุธาสินี สีนะวัฒน์ สังกัดสาขาวิชาจักษุวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์
รางวัลที่ 3 รองศาสตราจารย์ปณิตา ลิมปะวัฒนะ สังกัดสาขาวิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ลีลาวดี เตชาเสถียร สังกัดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
 
รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ปี 2565 มี 2 รางวัล ได้แก่
รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสราภรณ์ เทพวงษา สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ในปี ค.ศ. 2021
รองศาสตราจารย์อนุพล พาณิชย์โชติ สาขาวิชาอายุรศาสตร์
รางวัลสาขาวิชาดีเด่นด้านการวิจัย
สาขาวิชาปรสิตวิทยา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email