Skip to content

ประชุมแพทย์ 3 สถาบัน Let’s go together

      รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 26 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ
       ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานงานมีการประชุมมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่วมกันทั้ง 3 สถาบัน พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้มีการลงนาม ( MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยทั้ง 3 สถาบัน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email