Skip to content

พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่

 

เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2566 นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ณ เมรุวัดสว่างสุทธาราม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลา13.20น.เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้นำเพลิงหลวงพระราชทานมาถึงบริเวณพิธี โดยมีข้าราชการแต่งกายในชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ตั้งแถวรับเพลิงหลวงพระราชทาน ต่อมา  รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง

เวลา 13.40 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    ต่อด้วยนตัวแทนนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ  อ่านคำไว้อาลัยครูใหญ่

เวลา 14.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   ทอดผ้ามหาบังสุกุล พร้อมประกอบพิธีพระราชเพลิงศพ โดยมี พระครูกมล กิตติสาร  เจ้าอาวาสวัดสว่างสุทธาราม ขึ้นรับพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลไตรประธาน พร้อมวางดอกไม้จันทน์ ตามด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ญาติ ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ตามลำดับ   เป็นเสร็จพิธี

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  และคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ระลึกถึงพระคุณของครูใหญ่ผู้บริจาคร่างกายให้แก่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เมื่อสิ้นสุดการเรียนกับครูใหญ่ในทุกปี นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่  และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูใหญ่ที่เคารพอย่างสูง   โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษครั้งนี้ มีร่างครูใหญ่จำนวน524 ร่าง

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email