Skip to content

ภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

ภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นการบริการตรวจสุขภาพ การคัดกรองภาวะสุขภาพ
ให้คำปรึกษาและส่งต่อบุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและเสี่ยงสูง ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยสรุปภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ดังภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email