Skip to content

รพ.ศรีนครินทร์บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน22-26 พ.ย.

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชน 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ จุดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หน้าห้องยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ได้แก่
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด)
  • ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้พิการทางสมองทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
โดยการฉีดวัคซีนป้องก้นไข้หวัดใหญ่นั้นจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ลดอาการรุนแรงของโรค ลดโอกาสเกิดปอดอักเสบ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสังคมได้
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email