Skip to content

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Education Informatics System

คณะแพทยศาสตร์   มข.   คณะแพทยศาสตร์   มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Education Informatics System

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Education Informatics System การพัฒนาทางวิชาการ การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและเยี่ยมชมผลงาน

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่ Digital Transformation สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน พัฒนาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์และแก้ไข Pain Point ความต้องการของผู้ใช้งาน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

รศ.พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า การสร้างผลิตภัณฑ์และทีมสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง จะง่ายต่อการพัฒนา ง่ายต่อการแก้ไข ปรับปรุงในระยะยาว และคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น มีนโยบายในการสนับสนุนให้คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ KKUMEDX Platform ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยปัจจุบัน KKBSX Platform คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ทำไปใช้ในการเรียนการสอนและหลายคณะที่ให้ความสนใจ

ทั้งนี้ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมบรรยายการดำเนินงานด้านการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน อาทิ รศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการด้านบัณฑิตศึกษาคลินิกและสารสนเทศ บรรยายหัวข้อระบบสารสนเทศการจัดการศึกษา (E-port folio) รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อ ระบบการประเมินเพื่อค้นหานักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน (MedMind KKU) ผศ.พญ.อิสราภรณ์ เทพวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายหัวข้อ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (KKUMEDX) อ.ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ บรรยายหัวข้อระบบติดตามการลงทะเบียน รศ.พญ.จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี บรรยายหัวข้อระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ (MDKKU-Life) พร้อมเยี่ยมชมสตูดิโอ Production House สตูดิโอหน่วยโสตห้องสตูดิโอเวชนิทัศน์ และศูนย์ Simulation Center โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม Advance Academic Center และห้อง HYBRID EDUCATION CENTER ศูนย์การเรียนการสอนครบวงจร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email