Skip to content

วิศวะ มหิดล เยี่มชมหุ่นยนต์ทางการแพทย์ มข.

       ศ.นพ.โกวิทย์ คำพิทักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำงานของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มข.
         ทั้งนี้ ศ.นพ.โกวิทย์ คำพิทักษ์ ได้บรรยายถึงการทำงานใน ระบบ และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 2 สถาบัน เพื่อเป็นการพัฒนาเพื่อให้บริการสังคมได้อย่างเต็มที่
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email