Skip to content

เปิดศูนย์นวัตกรรมความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์เทียม

    ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์นวัตกรรม  และ ความเป็นเลิศด้านกายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (IECPO)

ศูนย์นวัตกรรม  และ ความเป็นเลิศนี้   เริ่มจากความร่วมมือจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  และ หน่วยกายอุปกรณ์เสริมและเทียม  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นำโดย รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร     หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ บริษัท Ottobock South East Asia ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านกายอุปกรณ์เสริม แขน ขา เทียม ที่ทันสมัย   เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและยกระดับการรักษาโดยกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ของทางโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวสู่ความเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองรับการเข้ารับการรักษาและบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น ลาว อีกด้วย

ศูนย์นี้เปิดให้บริการจัดทำ ซ่อม หรือ จัดหาชิ้นส่วนกายอุปกรณ์แขน ขา เทียม ที่ทันสมัย  เปิด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 9.00-16.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-366001