Skip to content

แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิ้นสุด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จับมือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ส่งต่อความสุข ความห่วงใย ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ เปิด MDKKU Service  พร้อมงาน MDKKU Care Day 2022 @The Collab Central Khon Kaen  แคมเปญ แพทย์ มข. 50 ปี ส่งต่อสุขภาพดีไม่สิ้นสุด ณ บริเวณ Co-Working Space, the Collab Central Khon Kaen ชั้น G (ข้าง B2S)

ภายในงานดังกล่าว มีการให้ความรู้เรื่องวันความดันโลหิตสูง การตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการให้ความรู้ในเรื่องของสุขภาพ  พร้อมประชาสัมพันธ์หน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น หรือ MDKKU Service    อย่างเป็นทางการ

รศ.นพ.อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ประธานในพิธีกล่าวว่า  นับเป็นความร่วมมืออันดีที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ได้จัดงานนี้ขึ้น เป็นงานที่ให้ความรู้ ส่งต่อความสุข ความห่วงใย ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ

ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับความรู้กลับไปดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก และโอกาสนี้ ขอขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นที่สนับสนุนพื้นที่เพื่อให้เราได้เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์ MD KKU Sevice  ผู้ให้การสนับสนุน คณะแพทย์ บุคลากร และประชาชนที่มาใช้บริการทุกท่าน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงบริการที่ดี มีคุณภาพ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

ทั้งนี้ ศ.นพ.สมศักดิ์  เทียมเก่า ผู้อำนายการหน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เปิดเผยว่า  การดำเนินงาน MDKKU Service  ที่ผ่านมาได้เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา .11.00 -19.00 น. โดยมีแพทย์ คอยให้บริการ  โดยมีบริการตรวจรักษา โรคทั่วไป เจาะเลือดตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการวัคซีนจำเป็น วัคซีนพาสปอร์ท รับยาต่อเนื่อง ตรวจและออกใบรับรองแพทย์  เปิดสิทธิ์การรักษา เลื่อนนัด ทำนัด ล้างแผลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอื่น ๆ เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เดือน กรกฎาคม จนถึงปัจจุบัน ประชาชนให้การตอบรับด้วยดี ด้วยการมาใช้บริการกว่า 1000 คน ผมหวังว่า MDKKU Service จะอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดและเจตนารมณ์ร่วมกัน ในมิติต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้างสังคมสุขภาพดีให้ให้แก่ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email