Skip to content

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดหอผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 7 โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน พร้อมด้วย ผศ.พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย โลหิตแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์, ผศ.พญ.กาญจนา จันทร์สูง หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา, นางนุชจรีย์ หอมนาม หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด จัดเป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการรักษาด้านโลหิตวิทยาและโรคทางพันธุกรรมไปโดยสิ้นเชิง สามารถทำให้มะเร็งหายขาดและกลับมาเป็นปรกติได้รวมทั้งทำให้โรคสงบยาวนาน อนุสาขาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มต้นทำการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 และให้การรักษาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี มีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายทั้งสิ้นกว่า134 ราย และได้พัฒนาขยายศักยภาพการรักษาจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดโดยใช้เซลล์ตนเอง เป็นการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดด้วยเซลล์จากผู้บริจาคที่มี HLA เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว (Haploidentical Stem cell Transplantation) ซึ่งถือเป็นการผลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดที่มีความซับซ้อนสูงได้สำเร็จ ส่งเสริมให้ศักยภาพของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทัดเทียมโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับประเทศ หอผู้ป่วยนี้จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจ ของทีมอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ หลากหลายอนุสาขา รวมถึงทีมพยาบาลและคลังเลือดกลาง การเปิดหอผู้ป่วยในวันนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้เข้าถึงการรักษาที่มีความซับซ้อน ยังเป็นการขยายศักยภาพ สร้างการยอมรับ และพัฒนาการใช้เซลล์บำบัดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคตต่อไป

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email