Skip to content

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดงาน“สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสา ปี 2565” และภายในงาน จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานและบุคคลต้นแบบจิตอาสา และการบรรยายพิเศษจากคุณกิตติ สิงหาปัด หัวข้อ “ความสุขของการเป็นผู้ให้และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”
การบอกเล่าประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำจิตอาสาของนักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกันเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กิจกรรมอิ่มบุญ อิ่มใจ เช่น โรงทานแบ่งปันอาหาร,บริจาคเสื้อผ้า,บริจาคหนังสือ ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้กล่าวความตอนหนึ่งในพิธีเปิดว่า “การทำจิตอาสาทำได้เลยไม่ต้องรอ จะทำตอนไหนก็ได้ มากน้อยตามกำลัง”
พิธีมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานและบุคคลต้นแบบจิตอาสา
หน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนจิตอาสาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในสถานการณ์โควิด-19
1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
4. กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
6. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1
7. กรมทหารราบที่ 8 (ร.😎
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
9. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดขอนแก่น
10. อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น หรือ (อสม.)
11. ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จิตอาสาผู้บริจาค(ในนามหน่วยงาน)ที่สนับสนุนในสถานการณ์ Covid-19 มีทั้งหมด 4 หน่วยงาน ดังนี้
1. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาชัยกรุ๊ป ฟู้ด ซัพพลาย
3. บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
4. บริษัทฟอเรสต์ วอเตอร์ จำกัด
จิตอาสาผู้บริจาค(ในนามบุคคล)ที่สนับสนุนในสถานการณ์ Covid-19 มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
1. คุณนริศ จิระวงศ์ประภา (ตัวแทนรับโล่)
2. คุณพิศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ (ตัวแทนรับโล่)
3. อาจารย์กิติวรรณ วิปุลากร (ภาควิชาออร์โธปิดิกส์)
4. คุณเฉลิมชัย วงศ์นาคเพ็ชร์ (บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด)
จิตอาสาบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนในสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 1 ท่าน
1. คุณรุ่งฟ้า จิระวุฒิพงศ์
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่สนับสนุน เสียสละ แม้ในวันหยุด
1. งานเวชกรรมสังคม
2. งานบริการพยาบาล
3. งานเภสัชกรรม
4. ทีม Home Isolation
5. หน่วยอาคารและสถานที่
6. ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
7. งานสังคมสงเคราะห์
8. หน่วยยานพาหนะ
9. งานประชาสัมพันธ์
10. งานเลขานุการ โรงพยาบาล
ให้กับจิตอาสานักศึกษา ดีเด่น ที่สนับสนุนในสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 1 ท่าน
นายสรวิชญ์ ปานราษฎร์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1
จิตอาสานักเรียนดีเด่น ที่สนับสนุนในสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 3 ท่าน
1. นางสาวกานต์ทิชา บุญโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
2. นายกิตติธัช เติมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
3. นางสาวมนฤดี วิชัยโย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยา
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email