Skip to content

คณะแพทย์ มข. คว้ารางวัล Good Practice มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น. กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลโครงการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยชอนแก่น

โดย คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมส่งโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับคัดเลือกรางวัลดังนี้

1.รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🔸 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบติดตามทักษะประสบการณ์ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ (MDKKU-Life) และต่อยอดสู่ระบบ KKU-Life ในนักศึกษา โดย ผศ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี และทีม

 

🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการการพัฒนาระบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนในและเขต อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โดย ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุลผศ.นพ. ปริวัฒน์ ภู่เงินนางสายสมร ลีลดาภัทรกุลนางนุชจรีย์ หอมนานและ ทีม

 

🔸 รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการการพัฒนาและศึกษาผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย น.ส.ลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลชำนาญการพิเศษ งานบริการพยาบาลสูติ นรีเวชกรรม

2.รางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

🔸 รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการ Best practices and best services:การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์เครือข่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดย นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email