Skip to content

ก้าวสู่ปีที่ 51 คณะแพทยศาสตร์ ประชุมวิชาการ 𝖬𝖴𝖫𝖳𝖨𝖣𝖨𝖲𝖢𝖨𝖯𝖫𝖨𝖭𝖠𝖱𝖸 เราเป็นทีมเพื่อประชาชน

  เมื่อเวลา 08.30 น ( 7 กันยายน 2566 )  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 37 ประจำปี  2566  ภายใต้หัวข้อ 𝖬𝖴𝖫𝖳𝖨𝖣𝖨𝖲𝖢𝖨𝖯𝖫𝖨𝖭𝖠𝖱𝖸   เราเป็นทีมเพื่อประชาชน    ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 

        ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และมีการบรรยาย เสวนาให้ความรู้มากมาย จากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ  อาทิ  จากเด็กหลอดแก้วสู่รอยยิ้มของครอบครัว   ศูนย์สุขภาพบุคคลข้ามเพศ   การแพทย์แม่นยำและจีโนมิกส์   ปลูกถ่ายหัวใจ และหัวข้ออื่นๆอีกมากมายตลอดการประชุม

     ในพิธีเปิดครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม   คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และอดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นองค์ปาฐก   หัวข้อปาฐกถาพิเศษ GREEN FACULTY เพื่อสังคมและคนทำงาน  พร้อมทั้งการมอบรางวัล ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และ อาจารย์ดีเด่น  ประกอบด้วยดังนี้    

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปี 2566

  1. ดีเด่นด้านบริหาร

1.1 นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์              รุ่นที่ 9     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

1.2 นพ.สมศักดิ์ ประฎิภาณวัตร       รุ่นที่ 12    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

1.3 นพ.ชาตรี เมธาธราธิป              รุ่นที่ 19    ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

1.4 นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด               รุ่นที่ 25    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

1.5 นพ.ณพัฒพงศ์ เพชรโรจน์          รุ่นที่ 34    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

  1. ดีเด่นด้านวิชาการ

2.1 นพ.พิสิฐ อินทรวงศ์โชติ            รุ่นที่ 9     ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 11 โรงพยาบาลหนองคาย

2.2 รศ.นพ.วิชัย เส้นทอง                รุ่นที่ 25    สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ดีเด่นด้านจริยธรรม (รางวัลพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์)

3.1 รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง     รุ่นที่ 11    หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา คณะแพทยศาสตร์                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.2 รศ.พญ.ศุกระวรรณ อินทรขาว    รุ่นที่ 16   หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1. ดีเด่นด้านบริการทางการแพทย์

4.1 พญ.ศศินี อภิชนกิจ     รุ่นที่ 12    รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลอุดรธานี

4.2 นพ.สมชาย เหลืองจารุ   รุ่นที่ 13    กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

4.3 รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์   รุ่นที่ 14   รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.4 นพ.ชัยรัตน์ เจริญสุข     รุ่นที่ 17    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ จ.อุดรธานี

4.5 นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์  รุ่นที่ 25   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

4.6 นพ.ณัฐกร จำปาทอง  รุ่นที่ 25    ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

4.7 นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ  รุ่นที่ 35   ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ดีเด่นด้านบริการสังคม

5.1 พญ.รัชนันทน์ ตติยนันทพร รุ่นที่ 12    รังสีแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2566   1.ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  สาขาวิชาปรสิตวิทยา   2.รศ.ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ    สาขาสรีรวิทยา  3 ศ.นพ.ธงชัย ประฏิภาณวัตร สาขาวิชาอายุรศาสตร์  4.รศ.พญ.สุดา  วรรณประสาท   สาขาวิชาเภสัชวิทยา  5. รศ.พญ.วริสรา ลุวีระ  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  6.ผศ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  7. ผศ.พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   8.ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  9.รศ.พญ.ศิริลักษณ์ อนันต์ณัฐศิริ สาขาวิชาอายุศาสตร์  พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณพวงพยอม  แก้วพิมพิลา  หัวหน้างานบริการการศึกษา