Skip to content

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

"คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีแด่ นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 44 คณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ระดับมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์"

โดยวันที่ 17 ธันวาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกย่องละประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สัมคม ประเทศชาติ ทั้งสิ้น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาชีพ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ และด้านชุมชนสัมพันธ์ โดยในปีนี้

คณะแพทยศาสตร์ โดย รศ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ ได้เป็นตัวแทนคณะมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 44 คณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 35 ในโอกาสได้รับได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรติยศ ระดับมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email