Skip to content

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก บริเวณทางเดินกลางระหว่างหน่วยอาคารสถานที่ ถึงหน้างานคลัง คณะแพทยศาสตร์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email